Украина - экономика и геополитика

Украина - экономика и геополитика

Сообщение bobr » 30 янв 2011, 10:41

Здесь собираются прогнозы о будущем Украины.
Економическом, политическом, демографическом и культурном.

Сучасна геополітика. Після розвалу СССР світ став з біполярного монополярним.
Біполярний світ складався з двух протилежних філософій
- філософії рівності демократії - це СССР і Європа. і........ філософії двуповерхневої нерівності це США і її маріонетки і сателіти

За історію двухповерхнева структура суспільства мала амплітутди самовиразу від просто средньокласового суспільства до нациської Германії.
Філософія рівності в державній практиці реалізовувалась від демократичних середньокласових до суспільств без умов для приватної економічної ініціативи.

В сучасному монополярному світі реалізуються силові схеми побудови світової управлінчої піраміди - війни, кольорові революції. Ціль - скинути максимально більше держав і суспільств в підошву управленської піраміди і зробити її максимально гострою. При цьому в ідейних інтервенціях використовуються методи і гасла сумнозвісного нацизму.
На українському просторі сильна тенденція навязування пронациських націоналістичних настроїв, що теж нагадує ситуацію в Германії - коли цілком демократично владу передали в руки крайній пронаціоналістичній партії.
Последний раз редактировалось bobr 14 мар 2011, 03:43, всего редактировалось 3 раз(а).
bobr
 

Re: Украинская футурология

Сообщение pobeda2 » 30 янв 2011, 22:58

Когда у нас будет то что в Тунисе, или в Грузии, или в Ираке, или в Югославии.
Или чем еще в последнее время радуют население планеты?
Аватар пользователя
pobeda2
 
Сообщений: 74
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 17:52

Re: Украинская футурология

Сообщение harmask » 01 фев 2011, 02:01

Согласен. Тем более, что известный факт - В конце 1980-х Бжезинский предсказывал и развал СССР. Я читал что он тогда даже год развала точно указывал... )
http://www.kavkazchat.com/showthread.php?t=39846
harmask
 
Сообщений: 130
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 15:22

Re: Геополітика і українска футурологія

Сообщение tyta » 14 мар 2011, 03:39

Заходи н а 20 10 р. щ о до реа ліз ац ії контролю юч о ї функці ї з б оку гр о-
м а дс ькості
• З ап ровадж е нн я соці альної р ек лам и з м е то ю популяр и за ц ії та акти-
ві зац ії участ і г ромадськ ос т і у розр обц і та реал іза ці ї соці ал ьн ої політик и,
зо кре ма шл ях ом роз’я с нення мож ли вих і е фе к тивних д і й насел енн я.
• Спрощ ен ня і здешевл ен н я реє ст ра ції г ромадських організацій.
• У досконал ен н я мето ди ки оцінки результатів конкурсів проектів
громад сь ки х о ргані заці й.
• Роз ро бк а закон оп ро екту про лобізм.


По рі в ня но
з 1991 р. кі ль кість ви на хі д ни ків і ра ці о на лі за то рів ско ро ти ла ся більш
ніж у 20 ра зів.Академики дают прогнозы.
І як завжди у позаісторичному контексті.

7.7. Ре гу лю ван ня бо р го вих про це сів на но во му ета пі роз ви т ку
Бо р го ва екс па н сія дер жа ви та її на с лід ки
У кри зо вий пе рі од об сяг ва ло во го зо в ні ш ньо го бо р гу Укра ї ни в но мі-
на ль но му ви ра жен ні за ли ша в ся май же не змін ним, а від но с но ВВП збі-
ль ши в ся з 60,1 % на по ча т ку 2008 р. до 91,5 % ста ном на 01.10.2009 р.
У стру к ту рі ва ло во го зо в ні ш ньо го бо р гу Укра ї ни по стій но (по чи на ю чи
з кі н ця 2008 р.) збі ль шу ва ла ся ча с т ка дер жа ви та зме н шу ва ла ся ча с т ка
ба н ків.
За 2009 р. за га ль на су ма пря мо го та га ра н то ва но го дер жа в но го бо р гу
збі ль ши ла ся на 112 млрд грн. За під су м ка ми 2009 р. дер жа в ний борг
Укра ї ни до сяг ве ли чи ни 301,5 млрд грн або 33 % ВВП (на при кі н ці
2007 р. він ста но вив 12,3 % ВВП, а 2008 р. – 19,9 % ВВП).
За го с т рен ня бо р го вих про блем Укра ї ни обу мо в лю єть ся не ли ше
ви со ки ми те м па ми при ро с ту бо р гу, а й не спри я т ли ви ми змі на ми в
йо го стру к ту рі. Так, збі ль шу єть ся ча с т ка емі сій них по зик і ча с т ка га ра-
н то ва них зо бо в’я зань у стру к ту рі за га ль но го бо р гу дер жа ви.
За рік за бо р го ва ність уря ду за ОВДП зро с ла на 54,1 млрд грн. При
цьо му су ма ОВДП, які пе ре бу ва ють у вла с но с ті НБУ, збі ль ши ла ся на
41,6 млрд грн. На ро щу ван ня вну т рі ш ньо го бо р гу за не до ста т ньо мі с т-
ко го й ди ве р си фі ко ва но го вну т рі ш ньо го фі нан со во го ри н ку спри чи ни ло
мо не ти за цію бю дже т но го де фі ци ту, що, у свою чер гу, по си лю ва ло ри зи-
ки гі пер ін ф ля ції та збе ре жен ня ви со ких від со т ко вих ста вок.
По лі ти ка на дан ня дер жа в них га ра н тій за кре ди та ми по зба в ле на
чі т ких стру к ту р них пріо ри те тів і ви ва же них фі нан со вих роз ра ху н-
ків. За рік уряд на дав до зво лів на за лу чен ня кре ди тів під дер жа в ні га-
ра н тії на су му по над 60 млрд грн. У та ких умо вах зро с та ють ри зи ки
де ста бі лі за ції дер жа в них фі нан сів Укра ї ни в се ре д ньо ст ро ко вій пер -
с пе к ти ві. Роз мір офі цій но го дер жа в но го боргу Укра ї ни впри тул на-
бли зи в ся до кри ти ч но го зна чен ня, а при вра ху ван ні най більш ри зи-
ко вих ви дів умо в них зо бо в’я зань уря ду – вже пе ре ви щив йо го. Для
кра їн з ни зь ким і се ре д нім рі в нем до хо дів своє рі д ною «то ч кою від сі-
кан ня» (що від по ві дає се ре д ньо му рі в ню бо р го во го на ва н та жен ня в рік,
який пе ре ду вав ро ку ви ни к нен ня бо р го вої кри зи), є рі вень у 43 % ВВП.
Най більш ва го ми ми умо в ни ми зо бо в’я зан ня ми уря ду Укра ї ни
є зо в ні ш ні бо р ги дер жа в них під при ємств та га ра н тії від но в лен ня
102 Національна доповідь
7 . Ф ін анс ова т а борго ва п оліти к а держ ави
ва р то с ті за оща джень гро ма дян в уста но вах Оща д ба н ку СРСР. Їх су ма
оці ню єть ся на рі в ні 180 млрд грн. При вклю чен ні до скла ду дер жа в но-
го бо р гу вка за них ви дів умо в них зо бо в’я зань су ма бо р гу збі ль шить ся із
ни ні ш ньо го рі в ня 301,5 млрд грн до при бли з но 480 млрд грн, що від по-
ві дає 50 % ВВП за 2009 р.
У між на ро д но му ви мі рі екс па н сія по зи ко во го фі нан су ван ня уря дів
має та кі не га ти в ні на с лід ки для сві то вої ва лю т но- фі на н со вої си с те ми:
– ви ті с нен ня ко р по ра цій ре а ль но го се к то ру еко но мі ки зі сві то вих кре-
ди т них ри н ків, що не га ти в но впли ває на мо ж ли во с ті мо де р ні за ції ви-
ро б ни ц т ва і упо ві ль нює ди на мізм по ст к ри зо во го від но в лен ня сві то вої
еко но мі ки;
– під ви щен ня від со т ко вих ста вок на між на ро д но му ри н ку ка пі та лів,
що упо ві ль нює те м пи на гро ма джен ня ос но в но го ка пі та лу та фо р мує де-
фі цит кре ди т них ре сур сів до в го стро ко во го ха ра к те ру в кра ї нах з ри н ка-
ми, що фо р му ють ся;
– на ро щу ван ня дер жа в но го бо р гу обе р та єть ся під ви щен ням ва р то с ті
зо в ні ш ньо го фі нан су ван ня для на ці о на ль них ко р по ра цій, під ви щен ням
кре ди т них ри зи ків для ко р по ра цій, збі ль шен ням імо ві р но с ті су ве рен но-
го де фо л ту й ви ни к нен ня ва лю т ної кри зи.
З вра ху ван ням за зна че них те н де н цій ми про гно зу є мо збе ре жен ня
на пру же ної си ту а ції з об слу го ву ван ням зо в ні ш ньо го ко р по ра ти в-
но го бо р гу Укра ї ни у 2010 р. За га ль ні ви пла ти за дер жа в ним бо р гом
Укра ї ни, що ма ють бу ти здій с не ні у 2010 р., оці ню ють ся Мі ні с тер с т вом
фі нан сів на рі в ні 55,9 млрд грн, з яких 37,3 млрд грн – за вну т рі шнім
бо р гом і 18,6 млрд грн – за зо в ні ш нім бо р гом. Бо р го вий тиск на Дер-
жа в ний бю джет з ро ку в рік по си лю ва ти меть ся, до ся г ну в ши ма к си-
ма ль но го зна чен ня у 2013 р., на який при па дає здій с нен ня ос но в них
ви плат за кре ди та ми МВФ.

http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10nandop1.pdf
Аватар пользователя
tyta
Боец ХФ
 
Сообщений: 1744
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 15:43

Умови для ведення бізнесу

Сообщение bobr » 14 мар 2011, 03:48

У кра їн а з ай ма л а 142 по зицію с ер ед 183 к ра ї н сві ту, пост уп аючис ь т а ким
к ра їнам, як П ол ьща (72), Росі я ( 120), У г о рщ ин а (47 ), Ч ех ія (74). Пор івнян о з
2006 р . У кр аїн а втр а ти ла 1 4 позиці й у ц ьому ре йт ин гу , що демонструє
пр о погі р ше н ня умов в ед е нн я бізнес у в країні. Ос об ливо ни зь ки м є
місце У к ра ї ни в рей ти н гу за т а кими показн ика ми , як отр и ма ння д оз во-
лів на б удівництво – 1 81 міс це, опода тк у вання – 1 81 місце, реєстрац ія
вл а сності – 1 41 місц е та закриття бізнесу – 14 5 м ісце.
bobr
 

економіка

Сообщение bobr » 14 мар 2011, 03:55

Рі з ке зни жен ня екс по р ту і вну т-
рі ш ньо го по пи ту в IV кв. 2008 р. і у 2009 р. ста ли при чи на ми гли бо ко го
спа ду ВВП Укра ї ни (рис. 6.1.2).
ст 81

http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10nandop1.pdf
bobr
 

Re: Украина - экономика и геополитика

Сообщение tyta » 20 мар 2011, 06:47

Богатым людям (и не только олигархам, попавшим в список Forbes) стоило бы задуматься над своей социальной и общественной ответственностью. Но, к сожалению, у нас в основном компрадорский капитал, он не думает о судьбе государства, об обществе, его будущем. Для него на первом месте – богатство, а на втором - богатство. Опять же, общеизвестно, что много наших капиталов работает не в Украине и не на Украину.

http://www.fraza.ua/stenograms/14.03.11/111710.html
Аватар пользователя
tyta
Боец ХФ
 
Сообщений: 1744
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 15:43

Re: Украина - экономика и геополитика

Сообщение tyta » 03 апр 2011, 19:55

И.Бережная: Наши оппоненты выбрали ошибочную и примитивную тактику - всегда и везде критиковать Партию Регионов и пытаться на этом заработать политические баллы. Мы наблюдали подобное поведение БЮТ долгих пять лет, но сегодня общество устало от политических склок и «громких» заявлений без доказательств. Кстати, хочу напомнить, что Юлия Тимошенко неоднократно наведывалась в Кремль накануне выборов. И именно она подписала кабальный для Украины газовый договор с Россией. Поэтому кто является чьей «пятой колонной» рассудит история. Но уже сейчас новая украинская власть продемонстрировала всему миру прагматичность, профессионализм и способность выстраивать сбалансированную международную политику. А чем запомнилась внешняя политика наших предшественников, все тоже помнят - некомпетентностью, псевдо-реформами и междоусобными политическими войнами.

И.Бережная: Наши оппоненты выбрали ошибочную и примитивную тактику - всегда и везде критиковать Партию Регионов и пытаться на этом заработать политические баллы. Мы наблюдали подобное поведение БЮТ долгих пять лет, но сегодня общество устало от политических склок и «громких» заявлений без доказательств. Кстати, хочу напомнить, что Юлия Тимошенко неоднократно наведывалась в Кремль накануне выборов. И именно она подписала кабальный для Украины газовый договор с Россией. Поэтому кто является чьей «пятой колонной» рассудит история. Но уже сейчас новая украинская власть продемонстрировала всему миру прагматичность, профессионализм и способность выстраивать сбалансированную международную политику. А чем запомнилась внешняя политика наших предшественников, все тоже помнят - некомпетентностью, псевдо-реформами и междоусобными политическими войнами.
Аватар пользователя
tyta
Боец ХФ
 
Сообщений: 1744
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 15:43


Re: Украина - экономика и геополитика

Сообщение cometa » 10 ноя 2011, 02:51

Я, например, предлагал создать десять—одиннадцать земель согласно историческому районированию Украины по принципу расселения древних славян — Сиверию, Полесье, Галичину, Подолье, Слобожанщину — и выбирать местные правительства и парламенты,

К примеру, возвращается один из видных оппозиционеров из Берлина и говорит, что если мы будем вести себя хорошо, то нам, возможно, и денежек дадут. Здесь многое будет зависеть от мнения так называемых «политических наставников» — если они скажут, что баллотироваться должен только Ющенко и больше никто, то остальные, наверное, смирятся, и Юлия Владимировна в том числе.

У XVI - XVII ст. ми втратили генетичну спадковiсть вiд часiв Київської Русi в багатьох сферах життя, у тому числi i в царинi народної культури, запозичивши звичаї сусiдiв - полякiв i татар. Забули, що столицею нашої давньої держави Київської Русi впродовж майже 400 рокiв був Київ i заходилися засновувати новi столицi за мiсцем проживання чергового гетьмана. У державнiй титулатурi не змогли вийти за межi рангу польського гетьманату, хоч мали великих київських князiв, окремi з яких титулувались навiть царями.

У другiй половинi XIX - на початку XX ст. ми остаточно вiдмовились вiд своєї родової етнiчної назви "Русь", замiнивши її на географiчну "Україна". Пiзнiше схаменулися, почали приторочувати до слова "Україна" слово "Русь", але штучний, кабiнетний термiн "Україна-Русь" так i не здобув прав громадянства.

Толочко П.П.
Аватар пользователя
cometa
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 23:32

След.

Вернуться в економіка

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron